Javni poziv za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava

Na osnovu tačke II Odluke o uslovima i kriterijumima za utrošak novčanih sredstava Tekućeg granta – Podrška unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 105/18), ministar industrije, energetike i rudarstva raspisuje J A V N I  P O Z I V  za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i  poboljšanja poslovanja privrednih društava
I Predmet
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava, planiranih i raspoloživih u budžetu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2018.godinu na kontu tekući grantovi.
Ukupan iznos sredstava za dodjelu po javnom pozivu iznosi 1.230.000 KM.
Dodjela sredstava izvršiće se u skladu sa Odlukom o uslovima i kriterijumima za utrošak novčanih sredstava Tekućeg granta – Podrška unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 105/18).
II Namjena
Cilj dodjele sredstava je podrška unapređenju poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja privrednih društava, podizanjem nivoa kvaliteta poslovanja, povećanja proizvodnih kapaciteta i obima proizvodnje; podrška unapređenju tehnoloških procesa i uvođenja informacionih tehnologija, kao i povećanju zaposlenosti i izvoza u sektoru prerađivačke industrije Republike Srpske.
Novčana sredstva dodjeljuju se za realizaciju budućih projekata koji imaju neku od sljedećih namjena:
1. nabavku proizvodnih mašina ili dijelova ili proizvodne opreme,
2. nabavku specijalizovanih softverskih paketa za unapređenje poslovnih procesa,
3. uvođenje standarda upravljanja kvalitetom (ISO 9000) ili standarda upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27000) ili sistema kontrolinga ili akreditovanja kod međunarodno priznatog akreditacionog tijela ili obilježavanja proizvoda sa „CE“ znakom usaglašenosti,
4. izradu industrijskog dizajna odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže,
5. uvođenje procesa proizvodnje novog proizvoda ili pružanje nove usluge,
6. provođenje marketing kampanje za novi proizvod ili uslugu ili osvajanje novog tržišta.
Privredni subjekti mogu prijaviti projekat koji se odnosi na više namjena, ali jedna mora biti označena kao prioritetna na osnovu čega će se vršiti bodovanje.
III Uslovi za učestvovanje na javnom pozivu
Korisnik novčanih sredstava po osnovu ovog javnog poziva može biti svaki privredni subjekt ako ispunjava sljedeće uslove:
1. da je registrovan u formi privrednog društva,
2. da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske,
3. da je pretežna djelatnost privrednog subjekta – Područje C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/14),
4. da dostavi izrađen projekat u formi poslovnog plana,
5. da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, ili da ima zaključen sporazum o izmirenju poreskih obaveza,
6. da je opravdao utrošak podsticajnih sredstava, bilo koje vrste i namjene, koja su mu dodijeljena iz budžeta Republike Srpske u periodu od pet godina prije godine u kojoj se raspisuje javni poziv,
7. da nema dugovanja za neisplaćene neto plate prema svojim zaposlenim radnicima,
8. da ima najmanje jedno zaposleno lice, na dan objavljivanja javnog poziva.
IV Kriterijumi i ograničenja kod izbora budućih korisnika novčanih podsticaja
Kriterijumi na osnovu kojih se vrši bodovanje prijava privrednih društava su:
1) prema vrsti projektne namjene (minimalno 3 boda, maksimalno 5 bodova):
1. izrada industrijskog dizajna odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže ili provođenje marketing kampanje za novi proizvod ili uslugu ili osvajanje novog tržišta ………………………………………3 boda,
2. nabavka specijalizovanih softverskih paketa za unapređenje poslovnih procesa ili uvođenje standarda upravljanja kvalitetom (ISO 9000) ili standarda upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27000) ili sistema kontrolinga ili akreditovanja kod međunarodno priznatog akreditacionog tijela ili obilježavanja proizvoda sa „CE“ znakom usaglašenosti …………………………. 4 boda,
3. nabavka proizvodnih mašina ili dijelova ili proizvodne opreme ili uvođenje procesa proizvodnje novog proizvoda ili pružanje nove usluge…..5 bodova;
2) prema stručnoj ocjeni značaja projekta – potencijal za povećanje zaposlenosti, izvoza, proizvodnje bazirane na inovacijama i tehnološkom napretku, sistemu kvaliteta, većem stepenu korišćenja domaćih resursa i razvoja domaćih proizvoda i usluga (minimalno 1, maksimalno 50 bodova):
1. mikro značaj…………………………………………………………………………1 do 5 bodova,
2. mali značaj ………………………………………………………………………….6 do 10 bodova,
3. srednji značaj …………………………………………………………………….11 do 25 bodova,
4. poseban značaj…………………………………………………………………….26 do 35 bodova,
5. veliki značaj ……………………………………………………………………..36 do 50 bodova;
3) prema ostvarenom izvozu u godini prije godine raspisivanja javnog poziva (minimalno 0 bodova, maksimalno 15 bodova):
1.  nije bilo izvoza …………………………………………………………………………..0 bodova,
2. izvoz manji ili jednak 100.000 KM  ………………………………………………… 3 boda,
3. izvoz veći od 100.000 KM i manji ili jednak 1.000.000 KM dodatno 1 bod na
svakih 100.000 KM,
4. izvoz veći od 1.000.000 KM dodatno 1 bod na svakih 500.000KM;
4) prema promjeni broja zaposlenih radnika, što predstavlja međusobni odnos ukupnog broja radnika za dvije godine (2017/2018), na dan raspisivanja javnog poziva (minimalno 0 bodova, maksimalno 10 bodova):
1. broj radnika se smanjuje …………………………………………………………. 0 bodova,
2. nije bilo promjene radnika ………………………………………………………. 5 boda,
3. broj radnika se povećava  …………………………………………………….. 10 bodova;
5) prema nivou razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat, u skladu sa aktom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj (minimalno 1 bod, maksimalno 10 bodova):
1. za razvijene jedinice lokalne samouprave …………………………………. 1 bod,
2. za srednje razvijene jedinice lokalne samouprave ……………………..3 boda,
3. za nerazvije nejedinice lokalne samouprave …………………………7 bodova i
4. za izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave …………..10 bodova;
6) privredni subjekt je bio pogođen elementarnom nepogodom zbog koje je pretrpio značajnu materijalnu štetu u posljednjih pet godina, računajući i godinu u kojoj se raspisuje javni poziv, a koja mu nije, u potpunosti ili djelimično, bila nadoknađena iz republičkog ili budžeta jedinice lokalne samouprave po nekom drugom osnovu (minimalno 0, maksimalno 10 bodova):
1. nije pretrpio elementarnu nepogodu ili mu je u potpunosti ili djelimično bila nadoknađena………………………………………………………………….0 bodova i
2. pretrpio je elementarnu nepogodu………………………………………….10 bodova.
Privredni subjekt može ostvariti maksimalno 100 bodova, a maksimalan iznos novčanih sredstava koji se može odobriti jednom privrednom subjektu iznosi 200.000 KM i ne može biti veći od vrijednosti projekta iz prijave privrednog subjekta.
Vrijednost projekta od značaja za određivanje maksimalnog iznosa novčanih sredstava odgovara iznosu za koji se traži finansiranje iz granta po ovom javnom pozivu.
S obzirom na ograničen iznos ukupno raspoloživih novčanih sredstva, sredstva će biti dodjeljena najbolje rangiranim privrednim subjektima, u opadajućem redoslijedu, dok ne budu u potpunosti potrošena.
V Spisak potrebne dokumentacije
Uz Prijavu na Javni poziv, koja se podnosi isključivo na propisanom obrascu (Prilog br.1), privredni subjekt je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz sudskog registra koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv (kopija)
2. Kopiju bilansa uspjeha i bilansa stanja po završnom računu za 2017. godinu
3. Projekat u formi poslovnog plana,
4. Izvod iz projekta urađen prema obrascu (Prilog 2),
5. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o vrijednosti ukupno ostvarenog izvoza privrednog društva po vrsti proizvoda (po tarifnim oznakama) u 2017.godini i u 2018.godini, na dan 31.10.2018.godine;
6. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da je opravdao utrošak podsticajnih sredstava bilo koje vrste i namjene koja mu je dodjeljena iz budžeta Republike Srpske u periodu od pet godina prije godine kada se raspisuje javni poziv;
7. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da nema dugovanja za neisplaćene plate prema zaposlenim radnicima,
8. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da je privredni subjekt pogođen elementarnom nepogodom u posljednjih pet godina, računajući i godinu u kojoj se raspisuje javni poziv, zbog koje je pretrpio značajnu materijalnu štetu, a koja mu nije nadoknađena iz republičkog ili budžeta jedinice lokalne samouprave po nekom drugom osnovu sa dokazima o postojanju štete.
Obrasci – Prilog 1 i  Prilog 2, mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva industrije, energetike i rudarstva: www.vladars.net /Ministarstva / Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva/ Javni pozivi i nabavke.
Na konkurs se može dostaviti samo jedan projekat.
U slučaju da je privredni subjekt podnio zahtjev kod nadležnog organa za izdavanje dokumenta, ali mu isti nije izdat do dana podnošenja prijave na konkurs, obavezan je da priloži kopiju zahtjeva kojim je traženo izdavanje predmetnog dokumenta, s tim da je dokument odmah po dobijanju dužan dostaviti Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva.
Izjave pod tačkom 6, 7. i 8. moraju biti dostavljene na memorandumu privrednog društva, ovjerene pečatom i potpisane od strane odgovornog lica.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva pribavlja po službenoj dužnosti dokaze o:
– razvrstavanju privrednog subjekta po djelatnosti,
– izmirenim poreskim obavezama privrednog subjekta i
– prijavljenim zaposlenim radnicima privrednog subjekta sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i 31.10.2018.godine
VI Način razmatranja prijava
Prijave na javni konkurs razmatra Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava (u daljem tekstu: Komisija).
Zadatak Komisije je da sprovede postupak dodjele novčanih sredstava, a što obavezno obuhvata:
1) razmatranje prijava privrednih subjekata na javni poziv u pogledu blagovremenosti, potpunosti i dopuštenosti,
2) provjeru ispunjenosti uslova,
3) razmatranje projekata,
4) ocjenu i bodovanje prijava privrednih subjekata i
5) utvrđivanje prijedloga rang-liste sa iznosima novčanih sredstava za dodjelu.
Neblagovremene, nepotpune i nedopuštene prijave neće se razmatrati.
VII Obaveze budućih korisnika
Privredni subjekt kojem su odobrena sredstva zaključuje sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Ugovor o dodjeli sredstava, kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.
Privredni subjekt prijavljuje projekat koji će se realizovati najkasnije u roku od godinu dana od dana isplate sredstava.
Privredni subjekt prilikom zaključenja Ugovora od dodjeli sredstava obavezan je da dostavi bjanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata sredstava u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza ili nenamjenskog utroška sredstava.
Privredni subjekt dostavlja Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa pripadajućim dokazima nakon isteka roka za realizaciju projekta.
VIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja prijave
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva www.vladars.net /Ministarstva / Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva/ Javni pozivi i nabavke i isti ostaje otvoren 7 dana  od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem pošte na adresu:
„Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Trg Republike Srpske br.1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava-NE OTVARATI.“
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA
Trg Republike Srpske 1,  Banja Luka,  tel: 051/339 581,  faks: 051/339-651,  e-mail: mier@mier.vladars.net
Broj: 05.01/012-2374-3/18
Datum: 22.11.2018. godine

Počela obuka za operatera na CNC mašinama za obradu metala

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala se organizuje u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini kojeg finansira Evropska unija (EU), a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Projekat realizuje Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora u partnerstvu sa Gradom Prijedorom, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, JU Mašinska škola Prijedor, JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor, Klasterom „DRVO-PD“ i „Edna Metalworking“ d.o.o.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 88/17. Program osposobljavanja traje 240 časova, od čega 90 časova teoretske nastave i 150 časova praktične nastave. Teoretski dio obuke će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor, a praktični dio obuke će se obavljati u lokalnim preduzećima uključenim u realizaciju projekta.

Na javni poziv prijavilo se 33 nezaposlena lice, od kojih je komisija izabrala 24 polaznika. Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave, uz mogućnost zapošljavanja u lokalnim preduzećima.

Obuke su  BESPLATNE za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za potrebni materijal za rad, zaštitnu opremu za rad, ljekarska uvjerenja, stručne predavače i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

Poziv na obuku: 3D Rapid prototyping u metalopreradi

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijeodra PREDA-PD Vas poziva da učestvujete naobukama iz «3D Rapid prototyping u metalopreradi» . Obuka će se održati u nakon završenog konkursa i izbora kandidatau prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora: Prijedor Circle Hub, Aleja kozarskog odreda bb, Prijedor.

Obuke se realizuje u okviru projekta«Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti»,  za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor,  CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor. Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .

Projekatkofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Cilj obukeje jačanjelokalnih kapaciteti iz oblasti 3D Rapid prototyping u metalopreradi.

VREME TRAJANJA OBUKE: 3 nedelje ( dva puta nedeljno po 6 sati)

Teme obuke:  

 1. 3D dizajniranje Solidworks
 2. 3D Printanje

———————————–

 1. Solidworks
 • Part design 18h
 • Assembly + drawing 6h

Kroz part design obrađivaće će se sljedeće komande:

 • Introduction with Solidworks interface 
 • Introduction with Solidworks Part module interface (CommandManager, Design Tree, Task Pane, etc.)    
 • Features (Extruded Boss/Base, Extruded Cut, Revolved Boss/Base, Revolved Cut, Swept Boss/Base, Swept Cut, Hole Wizard, Fillet, Chamfer, Linear and Circular Pattern, Rib, Shell, Wrap, Mirror, Reference Geometry, Curves)
 • Sketch (Line, Circle, Spline, Rectangle, Centerpoint Arc, Ellipse, Text, Slots, Polygon, Sketch Fillet and Chamfer, Point, Trim Entities, Convert Entities, Offset Entities, Mirror Entities, Linear and Circular Sketch Pattern)
 • Evaluate (Measure) 
 • FeatureManager Design Tree 
 • Property Manager 
 • Working with planes 
 • Using views (Section View, View Orientation, Display Style, Hide/Show Items, View Settings)

Kroz assembly obrađivaće se sljedeće komande:

 • Begin Assembly – Create Layout
 • Part/Assembly to Insert
 • Insert Components 
 • Mate 
 • Edit Component 
 • Component Patterns 
 • Design Library – Toolbox 
 • Appearances (Colors – Materials)   

Kroz drawing obrađivaće se:

 • Sheet format/Size 
 • Import model 
 • Create multiple views 
 • Annotation – Smart Dimension 
 1. 3D Printanje ukupno
 • Upoznavanje sa tehnologijama 3D Printanja
 • FDM tehnologija 3D printanja
 • Korištenje 3D Printera (od samog paljenja 3D printera, kako se mijenjaju filamenti, kalibriše ploča itd)
 • Priprema 3D modela za 3D printanje
 • Upoznavanje sa CURA softwerom (softwer za podešavanje parametara 3D printanja)
 • Upoznavanje sa online zajednicom za 3D Printanje (gdje pronači gotove 3D modele i kako iste preuzeti za 3D Print)
 • Samostalni rad sa 3D Printerima
 • 3D Printanje 3D modela urađenih od samih polaznika

Edukacija se održava u opremljenoj IT edukativnom centru Prijedor Circle HUB-a Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, a predavači su eksperti i iskusni profesionalci specijalizirani za područje 3D modeliranjau SolidWorks-ui 3D štampe.

Tokom obuke praktičan rad za 3d štampanje će se raditi na Ultimaker 3 profesionalnom 3D štampaču koji ima sledeće karakteristike štampe:

 • Maksimalna veličina objekta 215 x 215 x 200mm
 • Rezolucija sloja do 20 mikrona (0,02mm)
 • Temperatura štampe do 280°C
 • Vodo rastvorljiva podrška
 • Lako izmenljiva jezgra za štampu
 • Ploča po kojoj se štampa ima aktivno nivelisanje i zagreva se do 100°C

Polaznici će realizovati pilot projekte manjeg obima, koji će podrazumijevati razvoj proizvoda u proizvodnoj kooperaciji lokalne metaloprerade, odnosno preduzeća iz razvojnog partnerstva.

Osnovni uslovi za učešće u na treningu:

Ako ste:

 • Predstavnik kompanija u sektoru metaloprerade u gradu Prijedor
 • Imate inovativnu poslovnu ideju koju želite da razvijate u saradnji sa firmama iz sektora metaloprerade
 • Student ( Mašinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Dizajn i sl.)
 • Nezaposleno ste lice zainteresovano za tehnologiju 3D štampe i 3D modeliranja
 • Srednjoškolac koji ima preporuke profesora

Prijava na obuku je obavezna zbog ograničenog broja učesnika. Prijave se podnose od 07.12.2018.godine do 12 časova. Prijava se podnosi putem elektronskog obrasca

Obuka je predviđena za 11 učesnika koji zadovoljavaju uslove. Agencija PREDA zadržava pravo da u slučaju veće zainteresovanosti vrši izbor polaznika obuke.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» će doprinijeti poboljšanju ključnih ekonomskih parametara, kojima se mjeri uspješnost poslovanja na individualnom i sektorskom nivou, u skladu sa važećim strateškim i zakonskim okvirom – prihod, izvoz i prosječan broj zaposlenih. Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodi i upravljački procesi u metalopreradi su promijenjeni. Primjena novih tehnologija je danas važan element konkurentnosti, nedostatak istih stvara uska grla u proizvodnom procesu.

Očekivani iznos povećanja pomenutih parametara je 10 % u periodu do kraja 2018. godine u skladu sa projekcijama ProLocal Programa.

Kontakt osoba za ovu obuku u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Zoran Dimitrijević, projekt menadžer i Željka Zgonjanin, tehnički asistent. Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052 240 411 ili na email adresu  zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba

EU4Business – 16 miliona eura za konkurentniju i inovativniju ekonomiju u BiH

Privatne firme, poljoprivrednici i poduzetnici imat će priliku za još jedan finansijski poticaj zahvaljujući projektu Evropske unije “EU4Business” vrijednom 16,1 miliona eura.

Za direktnu finansijsku podršku firmama predviđeno je 10 miliona eura, od čega 4,5 miliona za izvozno orijentirane sektore, 3 miliona za poljoprivredno-prehrambeni sektor, 1,5 miliona za turizam i 1 milion za poduzetništvo.

Firme će moći aplicirati za podršku putem javnih poziva koji će biti objavljeni na stranici Delegacije EU u BiH. Institucije Bosne i Hercegovine također će dobiti tehničku pomoć u sklopu projekta kako bi razvile mjere podrške za razvoj privatnog sektora.

Ovaj projekat dio je širih napora EU da podrži lokalni ekonomski razvoj u BiH i nadovezat će se na rezultate druga dva projekta EU – “Posjete lokalnim zajednicama” i “Inicijativa za lokalnu vlast”.

“Smatram da lokalnim vlastima uglavnom nedostaje resursa za adekvatne servise za građane i biznis. Ovaj projekat će podržati poslovne ideje mladih profesionalaca putem start-upa i digitalnog poduzetništva. Žene i druge ranjive grupe u ruralnim sredinama također će imati koristi od projekta putem inkluzivnog poduzetništva. Projekat će također pomoći digitalizaciji cijele zemlje”, kazao je šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

Ambasadorica Njemačke u BiH Christiane Hohmann kazala je: “Želimo da BiH bude spremna za EU i stoga pružamo pomoć zajednicama i poljoprivrednicima kako bismo ostvarili taj cilj”.

Direktorica Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) Brigitte Heuel-Rolf kazala je da je cilj projekat pomoći firmama da budu konkurentnije i inovativnije.

“EU4Business je izvanredna prilika za domaće firme i institucije da apliciraju za dostupne grantove i da se fokusiraju na izvozne mogućnosti i jačanje konkurentnosti i inovativnih pristupa”, kazala je Heuel-Rolf.

Evropska unija finansirala je projekat sa 15 miliona eura a Vlada Njemačke sa 1,1 miliona eura. Trajat će do marta 2022. godine a prevode ga GIZ, UNDP i ILO u suradnji s institucijama BiH. Izvor: europa.ba

Više o projektu EU4Business

GIZ METAL PREDA: Izrada fotografija proizvoda LIVNICA a.d. Prijedor

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

FOTO PRIČA: Cromex

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

DIGITALNI MARKETING: Izrada e-kataloga za Livnicu a.d.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

Povećana tražnja za proizvodima i uslugama sektora metaloprerade omogućila je poslovnim subjektima da bez značajnijih marketinških napora obezbjeđuju uposlenost kapaciteta. Iako je ova situacija u određenom smislu povoljna za preduzeća, ovakav pristup prodajnim aktivnostima u dugom roku može narušiti konkurentnost. Izgradnja trajnih odnosa sa određenim profilom kupaca, često skreće kurs preduzeća sa puta koji donosi nove prodajne prilike, tržišta i profitabilnije aranžmane. Uvođenjem savremenih marketing alata, koji se baziraju na informaciono-komunikacionim tehnologijama poboljšaće se pristup tržištima i otvoriti nove mogućnosti.

U toku su finalne pripreme za izradu e kataloga za potrebe digitalnog marketinga firme Livnica a.d. Prijedor.

 

SASTANAK KONZORCIJUMA PARTNERA U FIRMI POLIS DOO

U okviru projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor dana 12.11.2018. godine  održan je sastanak konzorcijuma u firmi POLIS D.O.O

Glavne teme sastanka su organizacija  konferencije u cilju daljeg umrežavanja firmi iz sektora metaloprerade u gradu Prijedoru, obuke iz 3D Rapid prototyping u metalopreradi i izrada zajedničkih pilot projekata.

Projekat ima za cilj efikasniju primjenu novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora .
Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj.

 

Foto:

 

FOTO PRIČA: BATIĆ D.O.O.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.

FOTO PRIČA: ZT KOMERC D.O.O.

Projekat «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti» kojeg sufinansira Evropska Unija u okviru zajedničkog programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Efikasnija primjena novih tehnologija (ICT) i klasterskog organizovanja metaloprerade na području Grada Prijedora cilj je projekta «Umrežavanje lokalne metaloprerade za primjenu novih tehnologija i jačanje konkurentnosti», za čiju implementaciju su zadužene Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Livnica a.d. Prijedor, CROMEX d.o.o. Prijedor i Polis d.o.o. Prijedor.