Javni poziv za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava

Na osnovu tačke II Odluke o uslovima i kriterijumima za utrošak novčanih sredstava Tekućeg granta – Podrška unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 105/18), ministar industrije, energetike i rudarstva raspisuje J A V N I  P O Z I V  za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i  poboljšanja poslovanja privrednih društava
I Predmet
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava, planiranih i raspoloživih u budžetu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva za 2018.godinu na kontu tekući grantovi.
Ukupan iznos sredstava za dodjelu po javnom pozivu iznosi 1.230.000 KM.
Dodjela sredstava izvršiće se u skladu sa Odlukom o uslovima i kriterijumima za utrošak novčanih sredstava Tekućeg granta – Podrška unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 105/18).
II Namjena
Cilj dodjele sredstava je podrška unapređenju poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja privrednih društava, podizanjem nivoa kvaliteta poslovanja, povećanja proizvodnih kapaciteta i obima proizvodnje; podrška unapređenju tehnoloških procesa i uvođenja informacionih tehnologija, kao i povećanju zaposlenosti i izvoza u sektoru prerađivačke industrije Republike Srpske.
Novčana sredstva dodjeljuju se za realizaciju budućih projekata koji imaju neku od sljedećih namjena:
1. nabavku proizvodnih mašina ili dijelova ili proizvodne opreme,
2. nabavku specijalizovanih softverskih paketa za unapređenje poslovnih procesa,
3. uvođenje standarda upravljanja kvalitetom (ISO 9000) ili standarda upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27000) ili sistema kontrolinga ili akreditovanja kod međunarodno priznatog akreditacionog tijela ili obilježavanja proizvoda sa „CE“ znakom usaglašenosti,
4. izradu industrijskog dizajna odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže,
5. uvođenje procesa proizvodnje novog proizvoda ili pružanje nove usluge,
6. provođenje marketing kampanje za novi proizvod ili uslugu ili osvajanje novog tržišta.
Privredni subjekti mogu prijaviti projekat koji se odnosi na više namjena, ali jedna mora biti označena kao prioritetna na osnovu čega će se vršiti bodovanje.
III Uslovi za učestvovanje na javnom pozivu
Korisnik novčanih sredstava po osnovu ovog javnog poziva može biti svaki privredni subjekt ako ispunjava sljedeće uslove:
1. da je registrovan u formi privrednog društva,
2. da ima registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske,
3. da je pretežna djelatnost privrednog subjekta – Područje C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA iz Uredbe o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/14),
4. da dostavi izrađen projekat u formi poslovnog plana,
5. da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, ili da ima zaključen sporazum o izmirenju poreskih obaveza,
6. da je opravdao utrošak podsticajnih sredstava, bilo koje vrste i namjene, koja su mu dodijeljena iz budžeta Republike Srpske u periodu od pet godina prije godine u kojoj se raspisuje javni poziv,
7. da nema dugovanja za neisplaćene neto plate prema svojim zaposlenim radnicima,
8. da ima najmanje jedno zaposleno lice, na dan objavljivanja javnog poziva.
IV Kriterijumi i ograničenja kod izbora budućih korisnika novčanih podsticaja
Kriterijumi na osnovu kojih se vrši bodovanje prijava privrednih društava su:
1) prema vrsti projektne namjene (minimalno 3 boda, maksimalno 5 bodova):
1. izrada industrijskog dizajna odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže ili provođenje marketing kampanje za novi proizvod ili uslugu ili osvajanje novog tržišta ………………………………………3 boda,
2. nabavka specijalizovanih softverskih paketa za unapređenje poslovnih procesa ili uvođenje standarda upravljanja kvalitetom (ISO 9000) ili standarda upravljanja bezbjednošću informacija (ISO 27000) ili sistema kontrolinga ili akreditovanja kod međunarodno priznatog akreditacionog tijela ili obilježavanja proizvoda sa „CE“ znakom usaglašenosti …………………………. 4 boda,
3. nabavka proizvodnih mašina ili dijelova ili proizvodne opreme ili uvođenje procesa proizvodnje novog proizvoda ili pružanje nove usluge…..5 bodova;
2) prema stručnoj ocjeni značaja projekta – potencijal za povećanje zaposlenosti, izvoza, proizvodnje bazirane na inovacijama i tehnološkom napretku, sistemu kvaliteta, većem stepenu korišćenja domaćih resursa i razvoja domaćih proizvoda i usluga (minimalno 1, maksimalno 50 bodova):
1. mikro značaj…………………………………………………………………………1 do 5 bodova,
2. mali značaj ………………………………………………………………………….6 do 10 bodova,
3. srednji značaj …………………………………………………………………….11 do 25 bodova,
4. poseban značaj…………………………………………………………………….26 do 35 bodova,
5. veliki značaj ……………………………………………………………………..36 do 50 bodova;
3) prema ostvarenom izvozu u godini prije godine raspisivanja javnog poziva (minimalno 0 bodova, maksimalno 15 bodova):
1.  nije bilo izvoza …………………………………………………………………………..0 bodova,
2. izvoz manji ili jednak 100.000 KM  ………………………………………………… 3 boda,
3. izvoz veći od 100.000 KM i manji ili jednak 1.000.000 KM dodatno 1 bod na
svakih 100.000 KM,
4. izvoz veći od 1.000.000 KM dodatno 1 bod na svakih 500.000KM;
4) prema promjeni broja zaposlenih radnika, što predstavlja međusobni odnos ukupnog broja radnika za dvije godine (2017/2018), na dan raspisivanja javnog poziva (minimalno 0 bodova, maksimalno 10 bodova):
1. broj radnika se smanjuje …………………………………………………………. 0 bodova,
2. nije bilo promjene radnika ………………………………………………………. 5 boda,
3. broj radnika se povećava  …………………………………………………….. 10 bodova;
5) prema nivou razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se realizuje projekat, u skladu sa aktom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj (minimalno 1 bod, maksimalno 10 bodova):
1. za razvijene jedinice lokalne samouprave …………………………………. 1 bod,
2. za srednje razvijene jedinice lokalne samouprave ……………………..3 boda,
3. za nerazvije nejedinice lokalne samouprave …………………………7 bodova i
4. za izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave …………..10 bodova;
6) privredni subjekt je bio pogođen elementarnom nepogodom zbog koje je pretrpio značajnu materijalnu štetu u posljednjih pet godina, računajući i godinu u kojoj se raspisuje javni poziv, a koja mu nije, u potpunosti ili djelimično, bila nadoknađena iz republičkog ili budžeta jedinice lokalne samouprave po nekom drugom osnovu (minimalno 0, maksimalno 10 bodova):
1. nije pretrpio elementarnu nepogodu ili mu je u potpunosti ili djelimično bila nadoknađena………………………………………………………………….0 bodova i
2. pretrpio je elementarnu nepogodu………………………………………….10 bodova.
Privredni subjekt može ostvariti maksimalno 100 bodova, a maksimalan iznos novčanih sredstava koji se može odobriti jednom privrednom subjektu iznosi 200.000 KM i ne može biti veći od vrijednosti projekta iz prijave privrednog subjekta.
Vrijednost projekta od značaja za određivanje maksimalnog iznosa novčanih sredstava odgovara iznosu za koji se traži finansiranje iz granta po ovom javnom pozivu.
S obzirom na ograničen iznos ukupno raspoloživih novčanih sredstva, sredstva će biti dodjeljena najbolje rangiranim privrednim subjektima, u opadajućem redoslijedu, dok ne budu u potpunosti potrošena.
V Spisak potrebne dokumentacije
Uz Prijavu na Javni poziv, koja se podnosi isključivo na propisanom obrascu (Prilog br.1), privredni subjekt je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Izvod iz sudskog registra koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv (kopija)
2. Kopiju bilansa uspjeha i bilansa stanja po završnom računu za 2017. godinu
3. Projekat u formi poslovnog plana,
4. Izvod iz projekta urađen prema obrascu (Prilog 2),
5. Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje BiH o vrijednosti ukupno ostvarenog izvoza privrednog društva po vrsti proizvoda (po tarifnim oznakama) u 2017.godini i u 2018.godini, na dan 31.10.2018.godine;
6. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da je opravdao utrošak podsticajnih sredstava bilo koje vrste i namjene koja mu je dodjeljena iz budžeta Republike Srpske u periodu od pet godina prije godine kada se raspisuje javni poziv;
7. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da nema dugovanja za neisplaćene plate prema zaposlenim radnicima,
8. Ovjerenu izjavu odgovornog lica da je privredni subjekt pogođen elementarnom nepogodom u posljednjih pet godina, računajući i godinu u kojoj se raspisuje javni poziv, zbog koje je pretrpio značajnu materijalnu štetu, a koja mu nije nadoknađena iz republičkog ili budžeta jedinice lokalne samouprave po nekom drugom osnovu sa dokazima o postojanju štete.
Obrasci – Prilog 1 i  Prilog 2, mogu se preuzeti sa internet stranice Ministarstva industrije, energetike i rudarstva: www.vladars.net /Ministarstva / Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva/ Javni pozivi i nabavke.
Na konkurs se može dostaviti samo jedan projekat.
U slučaju da je privredni subjekt podnio zahtjev kod nadležnog organa za izdavanje dokumenta, ali mu isti nije izdat do dana podnošenja prijave na konkurs, obavezan je da priloži kopiju zahtjeva kojim je traženo izdavanje predmetnog dokumenta, s tim da je dokument odmah po dobijanju dužan dostaviti Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva.
Izjave pod tačkom 6, 7. i 8. moraju biti dostavljene na memorandumu privrednog društva, ovjerene pečatom i potpisane od strane odgovornog lica.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva pribavlja po službenoj dužnosti dokaze o:
– razvrstavanju privrednog subjekta po djelatnosti,
– izmirenim poreskim obavezama privrednog subjekta i
– prijavljenim zaposlenim radnicima privrednog subjekta sa stanjem na dan 31.12.2017. godine i 31.10.2018.godine
VI Način razmatranja prijava
Prijave na javni konkurs razmatra Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava (u daljem tekstu: Komisija).
Zadatak Komisije je da sprovede postupak dodjele novčanih sredstava, a što obavezno obuhvata:
1) razmatranje prijava privrednih subjekata na javni poziv u pogledu blagovremenosti, potpunosti i dopuštenosti,
2) provjeru ispunjenosti uslova,
3) razmatranje projekata,
4) ocjenu i bodovanje prijava privrednih subjekata i
5) utvrđivanje prijedloga rang-liste sa iznosima novčanih sredstava za dodjelu.
Neblagovremene, nepotpune i nedopuštene prijave neće se razmatrati.
VII Obaveze budućih korisnika
Privredni subjekt kojem su odobrena sredstva zaključuje sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Ugovor o dodjeli sredstava, kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.
Privredni subjekt prijavljuje projekat koji će se realizovati najkasnije u roku od godinu dana od dana isplate sredstava.
Privredni subjekt prilikom zaključenja Ugovora od dodjeli sredstava obavezan je da dostavi bjanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata sredstava u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza ili nenamjenskog utroška sredstava.
Privredni subjekt dostavlja Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa pripadajućim dokazima nakon isteka roka za realizaciju projekta.
VIII Način, mjesto i vrijeme podnošenja prijave
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva www.vladars.net /Ministarstva / Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva/ Javni pozivi i nabavke i isti ostaje otvoren 7 dana  od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem pošte na adresu:
„Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Trg Republike Srpske br.1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava za podršku unapređenju privrednih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava-NE OTVARATI.“
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA
Trg Republike Srpske 1,  Banja Luka,  tel: 051/339 581,  faks: 051/339-651,  e-mail: mier@mier.vladars.net
Broj: 05.01/012-2374-3/18
Datum: 22.11.2018. godine