Platforma sektora metaloprerade grad Prijedor

Proširenje baze kupaca

kroz razvoj i primjenu alata digitalnog marketinga u lokalnoj metalopreradi

Nove tehnologije

Edukacija i razvoj novog proizvoda kroz uvođenje novih tehnologija

Networking platforma

povećanje broja proizvoda razvijenih u kooperaciji lokalnih poslovnih subjekata

PLATFORMa

UMREŽAVANJE CILJU RAZVOJA

unapređen nivo saradnje između lokalnih poslovnih i neposlovnih subjekata, kao elementa konkurentnosti na individualnom i sektorskom nivou. Platforma će doprinijeti boljoj prohodnosti lokalne metaloprerade prema regionalnim i globalnim lancima vrijedosti, ali će lansirati i inicijative čija je svrha kreiranje lokalnih lanaca vrijednosti, baziranih na kapacitetima loklanih poslovnih subjekata.

  • povezivanje lokalnih subjekata metaloprerade
  • povećanje vidljivosti na regionalnom nivou
  • povećanje njihove vidljivosti na globalnom nivou
  • razmjena informacija u direktnoj/indirektnoj vezi sa sektorom
  • edukacija
  • informisanje

Platforma

TREBATE PARTNERA,
RAZVIJATE PROIZVOD?

Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti.

3D štampa

znanjem u sprovođenje ideje u delo

povezivanje kompanija, 3D modelara, ljude s idejom u cilju korišćenja punog potencijala ove tehnologije

Pilot projekti

u sektoru metaloprerade

povezivanje lokalnih subjekata metaloprerade i drugih zainteresovanih strana

Budi dio

Strateške platforma za umrežavanje u cilju
maksimizacija pozitivnih efekata

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u metalopreradi su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom.