Platforma za razmjenu informacija u vezi sa sektorom SAZNAJ VISE Platforma za povećanje vidljivosti lokalnih subjekata metaloprerade saznaj više Platforma za povezivanje lokalnih subjekata metaloprerade saznaj više Platforma za povezivanje lokalnih subjekata metaloprerade saznaj više Platforma za povezivanje lokalnih subjekata metaloprerade saznaj više

Platforma sektora metaloprerade grad Prijedor

Proširenje baze kupaca

kroz razvoj i primjenu alata digitalnog marketinga u lokalnoj metalopreradi

Nove tehnologije

Edukacija i razvoj novog proizvoda kroz uvođenje novih tehnologija

Networking platforma

povećanje broja proizvoda razvijenih u kooperaciji lokalnih poslovnih subjekata

PLATFORMa

UMREŽAVANJE CILJU RAZVOJA

unapređen nivo saradnje između lokalnih poslovnih i neposlovnih subjekata, kao elementa konkurentnosti na individualnom i sektorskom nivou. Platforma će doprinijeti boljoj prohodnosti lokalne metaloprerade prema regionalnim i globalnim lancima vrijedosti, ali će lansirati i inicijative čija je svrha kreiranje lokalnih lanaca vrijednosti, baziranih na kapacitetima loklanih poslovnih subjekata.

  • povezivanje lokalnih subjekata metaloprerade
  • povećanje vidljivosti na regionalnom nivou
  • povećanje njihove vidljivosti na globalnom nivou
  • razmjena informacija u direktnoj/indirektnoj vezi sa sektorom
  • edukacija
  • informisanje

Platforma

TREBATE PARTNERA,
RAZVIJATE PROIZVOD?

Jačanje kapaciteta za nove tehnologije je jedan od uslova za početak/nastavak investicionih ciklusa i povećanje produktivnosti.

3D štampa

znanjem u sprovođenje ideje u delo

povezivanje kompanija, 3D modelara, ljude s idejom u cilju korišćenja punog potencijala ove tehnologije

Pilot projekti

u sektoru metaloprerade

povezivanje lokalnih subjekata metaloprerade i drugih zainteresovanih strana

Budi dio

Strateške platforma za umrežavanje u cilju
maksimizacija pozitivnih efekata

Sa razvojem softvera i CNC tehnologija, proizvodni i upravljački procesi u metalopreradi su promjenjeni. Primjena novih tehnologija je danas bitan element konkurentnosti. Nedostatak novih tehnologija stvara uska grla u proizvodnom procesu, koji se najčešće bazira na tradicionalnom tehničko-tehnološkom procesu, sa zavarivanjem kao ključnom operacijom.